• חזרה
  Menu
 • The Cycle of Life
  Menu
 • The Dream and its Amplification
  Menu
 • Requiem
  Menu
 • Enemy Cripple Beggar
  Menu
 • Psyche & the City
  Menu
 • Hero & Shadow
  Menu
 • Will Fishes Fly in Aquarius
  Menu
 • Complex
  Menu
 • Living with Jung
  Menu
 • הגיבור וצלו
  Menu
 • Oidipus
  Menu
 • enemy cripple beggar bulgarian
  Menu
 • Enemy, Cripple & Beggar
  Menu
 • Psychology Religion
  Menu
 • Complexes Bulgarian
  Menu

Ерел Шалит
Комплексите
Пътят на трансформация
от архетипа до Аза


Предговор към българското издание

Огромно удоволствие за мен е да видя книгата Комплексът преведена на български език и достъпна за по-широк кръг читатели в България.
От няколко години съм лицето за връзка между Международното дружество по аналитична психология и Българското общество „К. Г. Юнг“. Преди това имах възможност да бъда свидетел и да участвам в утвърждаването на аналитичната психология на Юнг в България. Развитието Ј ставаше паралелно и във връзка с драматичните и сложни промени на българското общество от 1989 година, когато бе съборена тоталитарната власт. Бях впечатлен от борбата да се освободи несъзнаваното, което често заради чисто самосъхранение или от нашите страхове и страдания бива дълбоко потиснато. Научавах много от колеги и студенти от тази страна.

Юнгианският подход към понятието за комплекса е наистина уникален и характеризира самата същност на юнгианската психология. Комплексът не просто издава трудностите, които изпитваме, както например когато нисшият комплекс блокира свободата да осъзнаем себе си поради мъчителни съмнения в себе си и чувство за неадекватност. Комплексите по-скоро и преди всичко имат телеологична, целесъобразна функция. Комплексът е съдът на транс¬формация, в който светът на архетиповете може да приеме форма, да бъде усвоен от съзнанието ни и асимилиран в нашия Аз. Това е необходимо посредничество между суровия, необработен свят на архетиповете и твърдата основа на осъзнатата идентичност. Както показва наименованието му, комплексът прави света не толкова едностранчив и монополистичен, а по-многообразен и сложен. Етимологично на латински думата комплекс (complecti)означава об¬граждам, обхващам, оплитам. Парадоксално е, че архетиповият свят може да бъде обхванат по един полезен начин единствено с помощта на комплекса; само областта, където са проблемите и трудностите, борбата и страданието, може да бъде обхваната полезно, приятно и жизнеутвърждаващо. Когато се съпротивляваме да приемем вътрешния свят, донасян от нашите комплекси, те стават автономни и разрушителни за психичното ни здраве.

Бих искал да благодаря на издателката на Леге Артис Саня Табакова за осъществяването на българското издание на книгата. Благодарен съм Ј за възможността да стана един от авторите във впечатляващата поредица „Юнг&Последователи“.
Дължа признателност и на професор Марина Бояджиева, също дългогодишен автор и преводач на К. Г. Юнг,  М.-Л. фон Франц и други психоаналитици. Макар да не чета кирилица, аз съм убеден, че читателите ще извлекат полза от нейния професионален опит и езикови умения.

Ерел Шалит

________________________________________

 

Ерел Шалит
Комплексите
Пътят на трансформация
от архетипа до Аза


Съдържание:

Предговор към българското издание  9
Предговор  11

1. Комплексът в историята на психоанализата  15
Въведение  15
Изобилие от комплекси  22
Личните комплекси на Юнг  26

2. Психология на комплекса  35
Въведение  35
Комплексът като път и съд на трансформация  42
Ядро, клъстър и тон  52
Архетипът и Азът  61

3. Едип и архетиповият комплекс  69
Фройд, Юнг и Едип  69
Митът за Едип  73
Героят и комплексът  76
Марс и Ерос: енергията на комплекса  79
Майчина цялостна личност – бащин Аз  82
Първичната сцена  85
Мечът и щитът  88
Пътят на комплекса: от архетипа до Аза  90
Раняването на Едип  93
Пътуването на Едип  96
От Делфи до Тива  102
Отцеубийство на тройния кръстопът  103
Загадката на Сфинкса  106
Злокачественият комплекс  109
4. Комплексът в сянката  113
Автономният комплекс  113
Комплексът и призивът  130
Световните родители  135
Изоставеното дете  142
Един майчин комплекс  148
Франц Кафка: Писмо до бащата  154
Инфлацията, хубрисът и Вавилонската кула  174
Инфлация  174
Хубрис  175
Вавилонската кула  178
Азът в инфлация – изпразнена цялостна личност  181
Интеграция на комплекса  190
Кастрация по пътя към индивидуацията  197

Библиография  201


Ерел Шалит
Комплексите: Пътят на трансформация от архетипа до Аза

Израелска: Първо издание

Превод: Марина Бояджиева
Редактор: Саня Табакова
Оформление на поредицата: Гергана Янчева

Цена  9 лв.
ISBN 978-954-9933-85-7

Издателство „Леге Артис“
e-mail: legeartis@el-soft.com, www.legeartis-bg.net

Излязла от печат април  2008
Печат „Артграф“ – София

Разпространители  на едро и дребно:
 „Пингвини“, „Хеликон“, „Буктрейдинг“, „Интеркнига“, „АБВ-Писмена“, „Алфа“, „Грама“, „Литера“, „Нисим“ , „Клио“ и др.

Erel Shalit
The Complexes: The Path of Transformation from Archetype to Ego

First Edition, April  2008

Translator: Marina Boyadjieva
Editor: Sania Tabakova
Series Design: Gergana Jancheva

Retail price Lv. 9.00
ISBN 978-954-9933-85-7

Lege Artis Publishing House,
e-mail: legeartis@el-soft.com, www.legeartis-bg.net
Printing House Artgraf - Sofia

Whole/Retailsalers:
 „Pingvinite“, „Helikon“, „Booktrading“, „Interkniga“, „Pismena“, „Alfa“, „Grama“, „Litera“, „Nisim“ , „Clio“ etc.

 

© Dr. Erel Shalit
Saturday, September 20, 2014